POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ PLIKÓW COOKIES


1.   Definicje:

a)  Administrator – administratorem danych osobowych Użytkownika jest Alliance BC Katarzyna Woszczyna z siedzibą w Częstochowie, ul. Kujawska 12/39, 42-218 Częstochowa, NIP 94903855197 (biuro@alliancebc.pl, tel. 883 319 044),

b)  Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące osoby fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii,

c)   Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem: www.alliancebusinessconnect.pl,

d)  Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z funkcjonalności opisanych w Polityce,

e)  Pliki cookies – dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu; mogą zawierać nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2.   W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.

3.   Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

a)  świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Użytkownikom treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy,

b)  analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Użytkownika za pośrednictwem bannera cookie,

c)   ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora.

4.   Wykorzystywanie Plików cookies w celu zbierania za ich pośrednictwem danych, w tym uzyskania dostępu do danych zapisanych na urządzeniu Użytkownika, wymaga uzyskania zgody Użytkownika, która odbierana jest zgoda za pośrednictwem bannera cookies. Zgoda ta może być wycofana w każdym momencie poprzez kliknięcie w bannerze cookies przycisku o nazwie „Wybór Plików cookies” lub za pośrednictwem ustawień przeglądarki.

5.   W ramach Serwisu stosowane są również „niezbędne” Pliki cookies, w przypadku których zgoda nie jest wymagana, a ich stosowanie jest niezbędne do korzystania z usługi telekomunikacyjnej w ramach Serwisu.

6.   Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi, do czasu wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.

7.   Użytkownik ma prawo: dostępu do danych, otrzymania ich kopii, sprostowania i usunięcia, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W sprawie skorzystania z któregokolwiek z praw określonych powyżej, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych Administratora.

8.   Administrator może przekazać Dane osobowe Użytkownika podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, takim jak dostawcy systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym wsparcie administracyjne oraz podmiotom powiązanym z Administratorem.